Tượng bổn sư du hóa

4.500.000

Tượng gỗ bổn sư du hóa